במסגרת הערכות ליישום הרפורמה בתכנון ובנייה, הסמיך שר הפנים 4 ועדות לתכנון ובניה מקומיות נוספות לאשר תכניות מפורטות, התואמות תכנית מתאר מפורטת בתחומן: תל אביב – יפו, חולון, הרצלייה ושוהם.

המשמעות היא שוועדות מקומיות אלו יוכלו לאשר תכניות לשטחים המיועדים לבנייה ובתוך כך קביעת גודל המגרשים המותרים לבניה אישור תוספת קומות למבנים מאושרים, הגדלת מספר יחידות הדיור בבניין מאושר ושינוי חלוקת שטחי בנייה מאושרים.

בנוסף ובכפוף לכך כי הרפורמה תכנס לתוקפה במתכונתה זו, תוקנינה לועדות המקומיות שהוסמכו לכך כאמור לעיל, סמכויות נוספות על אלה המותרות כיום ובראשן, הסמכות לאשר תכניות המוסיפות שטחי בנייה לשטחים המיועדים לבנייה למגוון שימושים כגון מגורים, תעשייה ומסחר וזאת מעבר לקבוע בתכניות המאושרות.

זאת ועוד, בהתאם למוצע ברפורמה, היה ותאושר למתחם הרשות תכנית כוללנית, הרי שסמכויות אלו יגדלו בצורה משמעותית שכן הועדה המקומית תוכל לאשר כל תכנית ובלבד שהינה תואמת את התכנית הכוללנית.