ביום 12.02.2012 פורסמה תוספת מספר 2 להוראות ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 11/2002 – הרחבת פטור לדירת מגורים בפרויקט פינוי בינוי, המפרטת בין היתר הוראות לפעולה במקרה ומבוקש פטור ממס שבח (להלן: "הוראת הביצוע")

ביום 26.12.2010 פורסם ברשומות תיקון מספר 67 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") שענייננו הרחבת הפטור במכירת יחידת מגורים במתחם פינוי בינוי (להלן: "תיקון 67"). במצב החוקי שחל טרום תיקון 67 בהתאם לסעיף 49 כ' לחוק, מוכר יחידת מגורים במתחם פינוי בינוי היה זכאי לפטור במכירה לפי 150% משוויה של הדירה הנמכרת או שוויה של יחידת מגורים בבניין החדש בשטח של 120 מ"ר, לפי הגבוה מבניהם.  בתיקון 67 הוחלט להוסיף חלופה נוספת שלישית במספר, לפיה יינתן פטור במכירת הדירה הישנה, בהתאם לשוויה של דירת מגורים חדשה במתחם פינוי בינוי בשטח של 150% משטח הדירה הנמכרת אולם לא יותר משטח של 200 מ"ר.

הוראת הביצוע מפרטת הוראות לפעולה במקרה ומבוקש פטור ממס שבח בחלופה השלישית האחרונה כאמור לעיל וכקבוע בתיקון 67. בהתאם, שטח הדירה הנמכרת לצורך חישוב התמורה יהיה כנקוב בחשבון הארנונה ויודגש כי כל תוספת בניה שבוצעה בדירה הנמכרת ולא ניתן בגינה היתר בנייה כדין ו/או כי שטח הארנונה אינו משקף את השטח בפועל, הרי ששטח זה לא יילקח בחשבון. בשני מקרים אחרונים אלו, יינתן פטור בהתאם לחלופה השנייה, קרי  דירה חדשה במתחם בשטח של 120 מ"ר.

הוראת הביצוע אף מציגה דוגמאות מספריות לחישוב הפטור בהתאם לכל אחת מבין שלושת החלופות המוצעות הממחישות כי במקרים בהם שטח הדירה הישנה נשוא עסקת המכר במתחם פינוי בינוי הנמכרת הינו גדול, יש לעשות שימוש בחלופה השלישית.